คู่มือคิดดีไอดอล

หมวดหมู่

รูป: หลักสูตร บ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ ThaiMedia Academy


E-book: ชุดประสบการณ์ความรู้-คิดดีปีที่5 ของนักสื่อสารสุขภาวะ คิดดีไอดอล


E-book: คู่มือ บ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ (คิดดีแคร์)


E-book: รายงานวิจัย เรื่อง การผลิตสื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่ชมุชน โครงการคิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย


E-book: คู่มือหลักสูตร นักสื่อสารสุขภาวะ เสริมความรอบรู้ด้านอาหารและสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้


E-book: ชุดประสบการณ์ความรู้ คิดดีไอดอล ปี2565


E-book: คู่มือ Hackathon 4Health


E-book: เขียนเสนอโครงการคิดดี


E-book: หนังสือเส้นทางการเดินทางของฉัน