Long Covid กลุ่มอาการในผู้ป่วยโควิด 19 ที่เเม้จะหายจากอาการเเล้ว

: KiddeeiDOL : Infographic / poster : คิดดีแคร์
: 157 ครั้ง

ประเมินการรับชมสื่อ
  • ความรู้ที่ได้รับจากการชมผลงานสื่อ : 0.0
  • สื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 0.0
  • สื่อสามารถนำไปขยายผลและบอกต่อได้ : 0.0

คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม