เกี่ยวกับเรา

ที่มา

คิดดีไอดอล  เป็นพื้นที่ทางความคิด พื้นที่สร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความฝัน ความหวังการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะผ่านการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ โดยมีการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพเต็มเต็มทักษะขีดความสามารถในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ และสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง หรือร่วมแก้ไขปัญหา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสร้างสรรค์ พร้อมมีความรับผิดชอบ นำไปสู่การสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อสุขภาวะ มีหลักคิดเชิงวิเคราะห์ประเด็นและสถานกาณ์สุขภาวะที่สร้างสรรค์ พร้อมสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรอบข้างๆ ส่งผลให้เกิดแรงผลักขับเคลื่อนสังคมผ่านสื่อ จากความคิดเล็กๆ ที่หวังใช้สื่อเป็นเครื่องมือสู่การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ และบ่มเพาะให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนทางสังคม ด้วยการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่มีความฉลาดรอบรู้ทางสุขภาพ health literacy และตื่นรู้ทางปัญญา โดยมีขีดความสามารถเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีสุขภาวะ และส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ตระหนักรู้เท่าทันและสะท้อนความคิดตนเอง โดยเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่สู่การสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะร่วมกัน

แนวคิดในการดำเนินงานของ
Kiddee iDOL มีความสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ที่มุ่งเน้นให้ คนไทยฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่มีสุขภาวะ ผ่านการสร้างสรรค์นิเวศน์สื่อสุขภาวะ โดยการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านประเด็นสุขภาพในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือสื่อนำไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่มีสุขภาวะ โดยมีแผนในการขับเคลื่อนมุ่งสู่การสร้างให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่การสื่อสาร สู่พื้นที่สร้างสรรค์ของนักสื่อสารสุขภาวะที่เท่าทันสื่อและเท่าทันชีวิตวิถีใหม่
 
STAFF