Activity

...
เสริมทักษะการเป็นผู้นำและสร้างสรรค์กิจกรรมการลงพื้นที่ผลิตสื่อ
467 ครั้ง อ่านต่อ
...
คิดดีไอดอล x วิทยาการสื่อสาร ร่วมบ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ พัฒนากลุ่มเยาวชนผลิตสื่อสุขภาพจิตในวัยรุ่น
393 ครั้ง อ่านต่อ
...
นัดหมายเตรียมความพร้อมผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่นักปฎิบัติการทางสังคม
9 ครั้ง อ่านต่อ
...
ออกแบบเนื้อหา กับการรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา “จากผู้เสพสื่อ สู่ผู้พิทักษ์”
2238 ครั้ง อ่านต่อ
...
ศาสตร์การเล่าเรื่องชุมชนให้มีพลัง ขยายหลักสูตรนักสื่อสารสุขภาว
13 ครั้ง อ่านต่อ
...
hackPOD ค้นหากลุ่มผู้นำคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบแฟลตฟอร์มสื่อรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8492 ครั้ง อ่านต่อ
...
SMART LEADER อับสกิลผู้นำนักศึกษาให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต
3830 ครั้ง อ่านต่อ
...
ประกาศโจทย์ประเด็นรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในแคมป์ hackPOD
2768 ครั้ง อ่านต่อ
...
ปฏิบัติการคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคมรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการ hackPOD ใน 3 พื้นที่ภาคใต้
34 ครั้ง อ่านต่อ