บ่มเพาะอาจารย์ที่ปรึกษาสู่ผู้นำทางสุขภาวะทางปัญญาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

: admin
: 2024-06-01 10:07:10
: 66 ครั้ง


วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว หรือคิดดีไอดอล ภายใต้โครงการพลังคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสื่อสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดเวทีบ่มเพาะพัฒนาเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อรองรับทักษะแห่งอนาคตของผู้เรียนสู่การให้คำปรึกษาผ่านคลีนิกการให้คำปรึกษาแก่คณะอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 50 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคกระบวนการให้คำปรึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการให้คำปรึกษาด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจ เพื่อร่วมกันวางแผนและเตรียมพร้อมสู่การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ผ่านคลินิกให้คำปรึกษา

ซึ่งกระบวนการบ่มเพาะพัฒนาเทคนิคการให้คำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาสู่ผู้นำทางสุขภาวะ โดยมีนายวิเศษ บำรุงวงศ์ เครือข่ายธนาคารจิตอาสา มาร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้กับคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ซึ่งปัญหาสำคัญทางสุขภาพนอกจากปัญหาสุขภาพทางกายแล้ว ยังมีปัญหาสุขภาพใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดจากงาน ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาความขัดแย้งตั้งแต่ในระดับครอบครัว ที่ทำงาน องค์กร โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ชวนอาจารย์มาเรียนรู้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ่ง เพื่อสร้างพื้นที่ในการเข้าใจนักศึกษา เพื่อเปิดรับฟังปัญหาให้เกิดพื้นที่การไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน

การนำกระบวนการฟังมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เพื่อการค้นพบความสุขที่จริงแท้ในตัวเอง พร้อมเป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้เกิดความไว้วางใจสู่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยสุขภาวะทางปัญญา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สําหรับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานการศึกษาองค์กรหนึ่งมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคม ช่วยในการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน เพราะสังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยสู่การเป็นผลิตที่มีคุณภาพ ได้กําหนดการวางแผนภาระหน้าที่ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่นักศึกษา โดยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการนําไปสู่ ความสําเร็จในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดรูปธรรมจากการสร้างความร่วมมือสู่การดำเนินกิจกรรมในการสานพลังระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ธนาคารจิตอาสา ร่วมขับเคลื่อนผู้นำทางสุขภาวะทางปัญญาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาในที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่สามารถขยายผลองค์ความรู้ะพัฒนาเทคนิคการให้คำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาสู่ผู้นำทางสุขภาวะ