ปฏิบัติการคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคมรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการ hackPOD ใน 3 พื้นที่ภาคใต้

: admin
: 2024-06-03 07:26:31
: 34 ครั้ง


ปฏิบัติการคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคมรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการ hackPOD ใน 3 พื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช

แคมป์ Hackaton 4Health ในประเด็นการรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 3 ครั้งในพื้นที่ภาคใต้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 67 พื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 67 ณ พื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 67 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมวิธานสันติ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติการของคนรุ่นใหม่ ร่วมออกแบบสังคมรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า
Change Agent ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่นักปฎิบัติการทางสังคม ร่วมสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ Health Media Ecosystem 

ภายใต้ความร่วมมือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย