ประกาศโจทย์ประเด็นรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในแคมป์ hackPOD

: admin
: 2024-06-04 09:57:01
: 2769 ครั้ง


วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เครือข่ายคิดดีไอดอล โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดเวทีการประกาศโจทย์ประเด็นรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในแคมป์ hackPOD ผ่านระบบออนไลน์โดยมีกลุ่มผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม จำนวน 98 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี มอบหมายให้ นางดาวดล สวัสดิลานนท์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประกาศโจทย์ประเด็นรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในแคมป์ hackPOD ในครั้งนี้การประกาศโจทย์ประเด็นรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในแคมป์ hackPOD  ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนที่สนใจงานสื่อสร้างสรรค์และมีจิตอาสาในการพัฒนาตนเองและชุมชน เพื่อร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ ด้วยการค้นหาบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจร่วมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคี ทั้งสถาบันวิชาการ สื่อท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการร่วมกันสื่อสารพร้อมค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ offline และ online ในการประกาศโจทย์ มุ่งหวังเพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในการร่วมสร้างนิเวศสื่อที่สามารถใช้สื่อเป็นเครื่องมือดูแลตนเองให้มีสุขภาวะ ผ่านการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เท่าทันตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักรู้ประเด็นสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับบริบทสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่เพื่อการพัฒนาระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ผ่านการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อประกาศโจทย์ยังกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ หมันหลี หนึ่งใน mentor ได้กล่าวถึงแนวคิดในการดำเนินงานของกระบวนการ Hackathon โดยผู้เข้าร่วมต้องคำนึงถึงเป้าหมายของการรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความเหมาะสมสู่การเป็นนักปฏิบัติการทางสังคมในครั้งนี้

ผลผลิตที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความร่วมมือของภาคี อาทิ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและเกิดแผนปฏิบัติการพัฒนาพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะ โดยมีอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรการอบรม Hackathon พร้อมสร้างการรับรู้ในประเด็นและแนวคิดในการดำเนินงานในแคมป์ hackPOD ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าถึงโอกาสในกิจกรรมนักสื่อสารสุขภาวะ ของกลุ่มผู้นำนักศึกษามีความใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ