hackPOD ค้นหากลุ่มผู้นำคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบแฟลตฟอร์มสื่อรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า

: admin
: 2024-06-21 05:28:04
: 8492 ครั้ง


hackPOD ค้นหากลุ่มผู้นำคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบแฟลตฟอร์มสื่อรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดย ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่4314) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดแคมป์ Hackathon 4Health ภายใต้โจทย์hackPOD เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะเพื่อสร้างความรอบรู้และรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมสามารถนำไปจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ในพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ในกลุ่มนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12มิถุนายน 67 พื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 67 ณ พื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  20-21 มิถุนายน 67 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช       

            แนวทางการจัดกิจกรรม Hackathon 4Health ภายใต้โจทย์ hackPOD  เพื่อชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสื่อสุขภาวะสร้างสรรค์แฟลตฟอร์มสื่อเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านกระบวนการ Hackathon กิจกรรมการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียในระยะเวลาอันสั้น ที่สอดคล้องกับมิติสุขภาวะ ที่เกี่ยวข้องกับ กาย ใจ อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะประเด็น บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นความเสี่ยงของกลุ่มเยาวชนที่ต้องสร้างความตระหนักรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (Health Literacy) ผ่านสื่อนวัตกรรม แนวคิดใหม่ หรือผลงานที่ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ โดยทีแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ รูปแบบสื่อหรือช่องทางที่น่าสนใจและสามารถนำเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการสื่อสารการรับรู้ข้อมูลประเด็นสุขภาพมีในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากสื่อ อาทิ Music Video , Cartoon , Manga ,  Shot film , Motion Graphic , Video Blog , Board Game , Application , Drama Fantasy , Game ,  Line sticker , Wed site , สิ่งประดิษฐ์ , เกมศึกษา , โครงงาน

            โดยมี Mentor ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแนะนำ ชี้แนะ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการรับฟังความต้องการ ปัญหา คำถาม ข้อสงสัยและนำมาประมวลเพื่อแนะนำ ชี้ทาง ถามคำถามให้คิด โดยจะมีเทคนิคเพื่อให้หลุดกรอบความคิดเดิมๆและสามารถหาคำตอบในปัญหาที่สงสัยได้ ประกอบด้วย นายฮาริส มาศชาย ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน อาจาย์อาลาวีย์ ฮะซานี รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี นักกิจกรรมทางสังคม นายอาทิตย์ เครือคำ หัวหน้ากิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ จังหวัดปัตตานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา กลิ่นเลขา อาจารย์วิชาสื่อสารมวลชน นายเอกศักดิ์ สงสังข์ นักวิชาการ และ คุณพลอยหยก สิทธิสมบูรณ์ ภาคีเครือข่ายด้านสื่อสุขภาวะ

            แคมป์ Hackathon ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกลุ่มผู้นำนักศึกษา และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ เข้าร่วม hackaPOD จำนวน 92 คน ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดตรังได้แก่ ทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นำเสนอไอเดีย web app Q&A tiktok กลุ่ม ETC Campaigner วิทยาลัยการโรงแรม นำเสนอไอเดียทัวร์ไร้ควัน กับฐานการเรียนรู้เรื่องโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า  เพื่อสร้างการรับรู้  เรื่องโทษ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงนำเสนอไอเดีย นิทรรศการ โมเดลปลาที่มีขยะสารพิษในท้อง กลุ่มTheFirst สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นำเสนอไอเดียโมเดลบุหรี่ไฟฟ้า (short Pod) กลุ่ม fish Teach สโมสรวิทยาศาสตร์ประมง นำเสนอไอเดียจัดกิจกรรม แข่งขันวิ่งเก็บขยะ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องขยะ  กลุ่มEnjoy today คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำเสนอไอเดียนิทรรศการถ้าคุณรู้คุณจะไม่ลอง กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอไอเดียเว็บไซต์รู้เท่าทันบุหร่ไฟฟ้า พื้นที่จังหวัดสงขลา กลุ่มสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำเสนอไอเดียคลิปสั้น กลุ่ม IED Creator นำเสนอไอเดียคลิปสั้น กลุ่มสโมสรนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ นำเสนอไอเดียละครเร่ กลุ่มวิทยาลัย​รัตภูมิ​ Unizatech นำเสนอไอเดียนิทรรศกาลมัลติเวิร์ส กลุ่มวิทยาลัยรัตภูมิ No NIC GEN นำเสนอไอเดีย app. Tun Pod เพื่อนที่ฉันไว้ใจ กลุ่มFBA genius สโมสรคณะบริหารธุรกิจ นำเสนอไอเดียเว็บไซต์การวางแผนการเงิน กลุ่ม The chamber of secrets นำเสนอไอเดียเครื่องมือการเก็บสำรวจข้อมูล กลุ่มชมรมปั้นเถ้าแก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำเสนอไอเดียทดลองกลไกความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มหุ่นยนต์มทร.ศรีวิชัย นำเสนอไอเดียเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ พื้นที่นครศรีธรรมราช  คณะเทคโนโลยีการจัดการ นำเสนอไอเดีย face no pod ริมฝีปากแบบไหนที่น่าจูบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอไอเดียสันทนาการรู้ทันควันก่อนเสี่ยงโทษ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ YOLO (you only live once) นำเสนอไอเดียหยุดควันเพื่อน้องสี่ขาผ่านการtalk show และ คลิปสั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอไอเดีย stop pod for your pet  เกี่ยวกับการ์ตูนสัตว์ กลุ่มร้อยลีลา สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำเสนอไอเดียมิวสิคเพลง และสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอไอเดียอาชาบำบัด ซึ่งเป็นรูปแบบไอเดียแพลตฟอร์มสร้างความรอบรู้และรู้เท่าทันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีรูปแบบการดำเนินงาน ผ่านการคัดเลือกกลุ่มแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ ผ่านการ Coach ของทีม mentor พร้อมการ Pitch ไอเดียสื่อสุขภาวะที่มีไอเดียน่าสนใจและสามารถดำเนินกิจกรรมได้จริง ผู้ผ่านการคัดเลือกจากแคมป์ Hackathon จะได้รับทุนสนับสนุน จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทต่อกลุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะที่นำเสนอผลงานไอเดียสุขภาพเพื่อร่วมสร้างนิเวศสื่อที่เอื้อต่อสุขภาพให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์

            ผลลัพธ์ของการดำเนินงานในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการค้นหากลุ่มผู้นำนักศึกษาให้เกิดเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่มีไอเดียสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสื่อลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าและสามารถดำเนินการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมได้จริงผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา และ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมแต่ละพื้นที่ จำนวน 2 วัน  รวมเวลามากกว่า 28 ชั่วโมง แบบค้างคืนและต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมแคมป์ Hackathon 4 Health