Hackathon 4 Health เวทีปฏิบัติการ 3 ภูมิภาค 10 พื้นที่ปฏิบัติการ

: admin
: 2023-12-27 16:41:54
: 25631 ครั้ง


10 พื้นที่ 3 ภูมิภาคในกระบวนการแคมป์ Hackathon 4Health ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวฯ หรือ สื่อยกกำลังสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแคมป์ Hackathon ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ

ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่4314) ได้ดำเนินการโครงการนักสร้างสรรค์ไอเดียสื่อสารขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ  ภายใต้สำนักระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดเวทีบ่มเพาะไอเดียสุขภาวะ ผ่านการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงสื่อสุขภาวะพร้อมเข้าใจในมิติสุขภาวะ โดยดำเนินกิจกรรม จำนวน 19 รุ่น เป็นจำนวน 1,132 คน ชาย 485 คน หญิง 647 คน อายุระหว่าง 16 ปี ถึง 24 ปี จากเดิมที่ระบุไว้ในโครงการ จำนวน 5 รุ่นๆละ 60 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2566 ดังนี้ ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่  โดยมีโรงเรียนดวงแก้วพิทยานุสรณ์ จำนวน 23 คน โรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวง จำนวน 74 คน โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ จำนวน 121 คน โรงเรียนสันติวิทยา จำนวน 44 คน จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จำนวน 68 คน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 100 คน โรงเรียนสมบรูณ์ศาสน์ สงขลา จำนวน 72 คน รวมจำนวน 502 คน โดยมีช่วงอายุระหว่าง 16 ปี ถึง 25 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 38 คน จังหวัดสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 66 คน จังหวัดยะลา ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ จังหวัดยะลา จำนวน 28 คน โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จำนวน 67 คน โรงเรียนพัฒนาวิทยา จำนวน 106 คน จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จำนวน 126 คน โรงเรียนศาสนศึกษา จำนวน 53 คน โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จำนวน 22 คน  รวมจำนวน 506 คน โดยมีช่วงอายุระหว่าง 16 ปี ถึง 25 ปี ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเพรชบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกว่า 120 โรงเรียน รวมจำนวนกว่า 300 คน เพื่อรับฟังแนวทางในการบ่มเพาะไอเดียสุขภาวะ เพื่อเข้าร่วมแคมป์ Hackathon 4Heath มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 33 คน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 32 คน ส่งผลให้เกิดการเข้าใจการดำเนินงานของโครงการ และประเด็นความท้าทายด้านสุขภาวะเพิ่มมากขึ้น ที่สามารถออกแบบกระบวนการสื่อสารเพื่อรับมือถึงปัญหาสุขภาพ ที่เราได้พบเจอกับตัวเองหรือคนรอบข้าง ซึ่งโจทย์ที่จะใช้ในการทำสื่อในครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากสุขภาพจากตัวเราและคนรอบข้าง ที่จะนำพาในการใช้สื่อ และเป็นการประกาศโจทย์ในทำสื่อสุขภาวะ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสามารถเข้าใจในประเด็นสุขภาวะเพิ่มมากขึ้น จากเนื้อหาหลักสูตรในระยะต้น ทำให้เข้าใจในประเด็นสุขภาวะที่จะนำไปออกแบบการผลิตสื่อเข้าร่วมแคมป์ Hackathon 4 health ต่อไป

Hackathon 4Health เป็นกระบวนการกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะผ่านการเรียนรู้ประเด็นปัญหาในพื้นที่โดยจัดให้มีการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะไอเดียสุขภาวะ  พร้อมส่งแนวคิดไอเดียเพื่อเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผ่านแคมป์ Hackathon 4Health ที่จัดขึ้นกว่า 10 พื้นที่กระจายใน 9จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานีสงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ บุรีรัมย์ อุดรธานีและ เพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 350 คน 73 ทีม

ในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2566 ได้ดำเนินการจัดแคมป์ Hackathon 4Health จำนวน 10 พื้นที่/รุ่น  ได้แก่ รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีจำนวน 10 ทีมๆละ 3-5 คน เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ (เทศบาล4ธนวิธี) อุทยานการเรียนรู้ TK Park ยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Innovation คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน รุ่นที่ 3 พื้นที่จังหวัด กระบี่ จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อุทยานการเรียนรู้กระบี่ TK Park กระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน  รุ่นที่ 4 พื้นที่จังหวัด อำเภอหาดใหญ่ สงขลา จำนวน7 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน รุ่นที่ 5 พื้นที่จังหวัดเพรชบูรณ์ จำนวน 11 ทีมๆละ 3-5 คน วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัชรพิทยาคม ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 51 คน รุ่นที่ 6 พื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ณ  โรงเรียนศาสนศึกษา ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน รุ่นที่ 7 พื้นที่จังหวัด มทร.สงขลา จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 7-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน รุ่นที่ 8 พื้นที่จังหวัดสงขลา-พัทลุง จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 18511 ชั้น5 อาคาร 50ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน รุ่นที่ 9 พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 ทีมๆละ 3-5 คน วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน และ รุ่นที่ 10 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 16-24 กรกฎาคม 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุม Apicha ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ Hackathon 4Health รวมทั้งสิ้นจำนวน 350 คน ชาย 133 คน หญิง 217 คน  โดยมีอายุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 24 ปี ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องสุขภาวะสอดคล้องยุทธศาสตร์สถานการณ์สุขภาพ 7+1 ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม Hackathon 4Health  เพื่อคัดเลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ ในการผลิตผลงานจริง พร้อมสามารถนำไปเผยแพร่ในพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากสื่อได้

ทำให้ แคมป์ Hackathon 4Health ครั้งนี้ นอกเหนือจากเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมโดยกระบวนการ แคมป์ Hackathon 4Health ได้สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้เกิดระบบนิเวศสื่อสุขภาวะผ่านการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถให้เกิดเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

กระบวนการ Hackathon 4Health ได้เริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือ Lean canvas มาพัฒนาให้เกิดเป็นไอเดียของคิดดีโปรเจคผ่านการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะโดยมีตาราง 9 ช่อง ที่ผู้เข้าร่วมจะต้องระดมความคิดภายในระยะเวลาจำกัดถึงการเห็นปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารเพื่อหาโซลูชั่นเครื่องมือ ในการสร้างสรรค์สื่อสุขภาพวะผ่านการจัดกิจกรรมในช่องทางที่หลากหลายและให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยมีกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการนำเสนอไอเดียแก่คณะกรรมการในเวทีดังกล่าว

นิยามความหมาย Hackathon กิจกรรมการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียในระยะเวลาอันสั้น

4 Health มิติสุขภาวะ (กาย ใจ อารมณ์ และสังคม) ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็น บุหรี่ เหล้า-สิ่งเสพติด การพนัน อุบัติเหตุ อาหาร กิจกรรมทางกาย มลพิษและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพจิต เป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพในการปรับตัวการใช้ชีวิตในยุคโควิดที่ต้องสร้างความตระหนักรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (Health Literacy)         

นวัตกรรม แนวคิดใหม่ หรือผลงานที่ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้

แพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ รูปแบบสื่อหรือช่องทางที่สามารถสร้างการสื่อสารเพื่อการรับรู้ข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะที่มีความหลากหลายในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากสื่อ เช่น Music Video , Cartoon , Manga ,  Shot film , Motion Graphic , Video Blog , Board Game , Application , Drama Fantasy , Game ,  Line sticker , Wed site เป็นต้น

Coach บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแนะนำ ชี้แนะ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการรับฟังความต้องการ ปัญหา คำถาม ข้อสงสัยและนำมาประมวลเพื่อแนะนำ ชี้ทาง ถามคำถามให้คิด โดยจะมีเทคนิคเพื่อให้หลุดกรอบความคิดเดิมๆและสามารถหาคำตอบในปัญหาที่สงสัยได้

แนวทางการจัดกิจกรรม Hackathon 4 Health โครงการ นักสร้างสรรค์ไอเดียสื่อสารขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ ในการผลิตผลงานจริง พร้อมสามารถนำไปเผยแพร่ในพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากสื่อได้ ที่ผ่านการคัดเลือกแคมป์ Hackathon ในระดับภูมิภาค ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเยาวชน อายุ 16 ปีขึ้นไปที่มีความสนใจ เข้าร่วมแคมป์ Hackathon 4Health จำนวน 6 กลุ่มๆละ 3-5 คน รวม 30 คนของแต่ละพื้นที่ พร้อมวิทยากรทีม Coach และเชี่ยวชาญในประเด็น โดยมีรูปแบบการดำเนินงาน คัดเลือกกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่มแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ ผ่านการ Coach ของทีมวิทยากร พร้อมการ Pitch ไอเดียสื่อสุขภาวะ ซึ่งกลุ่มที่มีไอเดียน่าสนใจและสามารถต่อยอดได้ จะได้รับทุนสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อจริง จำนวนไม่เกิน 35,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะที่นำเสนอ และผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ โดยมีผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เพื่อค้นหากลุ่มเยาวชน ที่มีไอเดียสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะที่น่าสนใจ สามารถดำเนินการผลิตและจัดกิจกรรมได้จริง จำนวนอย่างน้อย 15 กลุ่มทั่วประเทศ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการวันแคมป์จริง 2 วัน ( รวมเวลาไม่น้อยกว่า 12-24 ชั่วโมง ) แบบไป-กลับ/ไม่ค้างคืน และปนะชุมเตรียมความพร้อมก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ รูปแบบสถานที่การจัดกิจกรรม ได้กำหนดห้องประชุมแบบปิด จับแบบโต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้ กลุ่มละ 3-5 คน และมีพื้นที่สำหรับทีม Coach เพื่อแลกเปลี่ยนการพูดคุย

นอกจากนี้ ในกระบวนการ Hackathon 4Health  ยังมี mentor ที่มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการให้ปรึกษาด้านประเด็นเนื้อหาสุขภาพ ด้านการออกแบบสื่อสุขภาวะและการสร้างสรรค์สื่อส่งผลให้เกิดกรอบไอเดียที่มีความสร้างสรรค์และสามารถดำเนินการจริงได้ด้วยตนเอง ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งเชิงประเด็นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อาทิ มูลินิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ธนาคารจิตอาสา และสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์อาสาสมัคร ม.สงขลานครินทร์ เครือข่ายmedia move รวมไปถึงอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา ปัตตานี และกระบี่ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น รวมไปถึงภาคประชาสังคมมูลนิธิการศึกษาเพื่อมุสลิมอีสาน มูลนิธิสานสุข กลุ่มลานยิ้มละคร เครือข่ายรุ่นพี่คิดดีไอดอล และภาคีในพื้นที่ที่มาร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างนักสื่อสารสุขภาวะในพื้นที่ของตนเองร่วมกับคิดดีไอดอล

กระบวนการ Hackathon 4Health ถือเป็นกระบวนการที่มีความน่าสนใจในการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกพร้อมกล้าสื่อสารประเด็นปัญหาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเพื่อร่วมกันหาทางออกและแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาวะซึ่งกระบวนการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นมุมมองการตื่นรู้ในประเด็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon สามารถเกิดความเข้าใจและการ สร้างการตระหนักรู้จากประเด็นที่ต้องการสื่อสารสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและกลุ่มเป้าหมายที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากการออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะให้เกิดการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงโดยในกิจกรรมดังกล่าว จากแคมป์ Hackathon 4Health  ส่งผลให้มีแพลตฟอร์มสื่อสุขภาพวะที่น่าสนใจ อาทิ การนำศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนมาร่วมออกแบบสร้างสรรค์พร้อมกับการนำสื่อสมัยใหม่ มาจัดออกแบบให้เกิดกระบวนการสื่อสารที่เท่าทันและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นได้อย่างน่าสนใจและที่สำคัญผลจากการดำเนินงานในแคมป์แม่กระท้อนครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเครือข่ายทั้งในระดับของกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการและเครือข่ายภาคีในพื้นที่ที่ร่วมการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผ่านการจัดแคมป์  Hackathon 4Health โดยการสร้างความร่วมมือระดับพื้นที่ทั้งเชิงประเด็นที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผลจากการประเมินและติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมเวทีปฏิบัติการ Hackathon 4Health สู่การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ ได้ดำเนินการในพื้นที่ 3 ภูมิภาค ผ่านกระบวนการแคมป์ Hackathon 4Health ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวฯ หรือ สื่อยกกำลังสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแคมป์ Hackathon 4Health ทั่วประเทศ สามารถถอดบทเรียนความรู้จากการดำเนินงาน ดังนี้

10 Steps Hackathon 4 Health : สร้างสรรค์แพลตฟอร์มไอเดียสุขภาวะ

1. Pain Point ศึกษาปัญหาด้านสุขภาวะในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ เพื่อออกแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง

2. Empathize ทำความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ ตลอดจนเข้าใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแก้ไข อาจเริ่มตั้งด้วยการตั้งคำถาม สร้างสมมติฐาน กระตุ้นให้เกิดความคิดที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์

3. Brainstorm การระดมความคิดเพื่อปลุกไอเดียสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการระดมความคิดเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ไหม่ๆ หรือใช้ในระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา จากหลายๆมุมมอง

4. Define เมื่อเรารู้ถึงข้อมูลปัญหาที่ชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้ว ให้นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริง กำหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีทิศทาง

5. Solution การคิดรวบรวมเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเข้าด้วยกัน เพื่อหาทางแก้ไขอุปสรรค ที่เกิดขึ้นให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ผ่านรูปแบบเเพลตฟอร์มสื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะได้

6. Ideate ระดมความคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆในหลากหลายมุมมอง หลากหลายวิธีการ 

7. Timing การมีกรอบเวลาในการทำงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องบริหารเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าตามกรอบเวลาที่วางไว้

8. Development  พัฒนาเครื่องมือสื่อสุขภาวะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายผ่านการคิด ออกแบบ วางแผน ลงมือทำ

9.Pitch การนำเสนอไอเดียผลงานโดยมีเวลาจำกัดในการนำเสนอ และจะมีการถามตอบกรรมการตลอดการเเข่งขัน 

10.Prototype ออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะซึ่งเป็นนวัตกรรมขั้น Prototype เป็นการสร้างต้นแบบก่อนที่จะนำไปผลิตจริง

Hackathon 4 Health เวทีปฏิบัติการ 3 ภูมิภาค 10 พื้นที่ปฏิบัติการ
รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีจำนวน 10 ทีมๆละ 3-5 คน เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ (เทศบาล4ธนวิธี) อุทยานการเรียนรู้ TK Park ยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน

รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Innovation คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

รุ่นที่ 3 พื้นที่จังหวัด กระบี่ จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อุทยานการเรียนรู้กระบี่ TK Park กระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน

รุ่นที่ 4 พื้นที่จังหวัด อำเภอหาดใหญ่ สงขลา จำนวน7 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน

รุ่นที่ 5 พื้นที่จังหวัดเพรชบูรณ์ จำนวน 11 ทีมๆละ 3-5 คน วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัชรพิทยาคม ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 51 คน

รุ่นที่ 6 พื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ณ  โรงเรียนศาสนศึกษา ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน

รุ่นที่ 7 พื้นที่จังหวัด มทร.สงขลา จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 7-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน

รุ่นที่ 8 พื้นที่จังหวัดสงขลา-พัทลุง จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 18511 ชั้น5 อาคาร 50ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน

รุ่นที่ 9 พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 ทีมๆละ 3-5 คน วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน

รุ่นที่ 10 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 ทีมๆละ 5 คน วันที่ 16-24 กรกฎาคม 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุม Apicha ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน